slider image 1
.Acil Durum Talimatı

 

 

1.        AMAÇ  VE KAPSAM

"Acil durum” Tesisin varlığında, zarar, kayıp ve büyük hasarlara,

  • Personelin yaralanıp, bedenen zarar görmesine,
  • Üretimin kısmen veya tamamen durmasına veya aksamasına,
  • Ortama, kontrolsüz tehlikeli, zararlı, zehirli maddelerin yayılmasına,

neden olan veya olması muhtemel olayları kapsar. Bu olaylar deprem, yıldırım, yangın, fırtına gibi doğal afetler olduğu gibi, sabotaj, patlama v.b tesisimiz içinde veya dışından kaynaklanabilecek tüm olaylarda acil durumdur. Bütün bunları içerecek şekilde yapmış olduğumuz acil durum planları DOĞU KARASAL Akaryakıt Depolama ve  Dolum Tesisini ve tesis içerisinde konuşlanmış olan tüm alt birimleri kapsar.

2.       YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından , güncel halde tutulmasından İşletme Amiri ve SEÇ-G sorumlusu, acil durum planlarında görevleri açıklanan personel sorumludur. Yetki ve Sorumluluklar Acil durum organizasyonunda , Acil Durumlar Organizasyon Planında açıklanmıştır.

3.        UYGULAMA

Acil durum risk etki planlarında, aşağıda tanımlanan, oluşma ihtimali yüksek olan kazaların ve diğer tehlikeli olayların meydana gelmesi durumunda:

  • Tesis varlığına,
  • İnsana (Çalışana)
  • Çevreye,
  • Üretim araçlarına, ürüne ve üretime,

olabilecek olumsuz etkilerini, olasılığını, risk etkisini ve önem derecesini tayin etmiştir. Önem sırasına göre acil durumlarda alınması gereken tedbirler aksiyon planında belirtildiği gibi sorunları önlemeyi veya hafifletmeyi içerecek şekilde planlanmıştır. Acil durumlarda yapılması gerekenler  İSG ve SEÇ-G Sorumlusu tarafından hazırlanan Acil Durum Organizasyon Planındaki sorumlular ve iletişim bilgileri yazılıp kolayca ulaşılacak şekilde, İşletme ofislerinde ve Güvenlik panolarında asılarak ilan edilmiştir.

Acil durum planları aşağıdaki kriterleri kapsayacak şekilde hazırlanmıştır;

·         Acil durumu yönetecek kişi, yardımcısı ve ekip başı ve ekip başı yardımcısı,

·         Acil durumda iş yerinde bulunan çalışanların yapması gerekenler,

·         Acil durum sırasındaki görevler,

·         Acil durumda tehlikeli malzeme için yapılacaklar,

·         Mülki Birimler ile temas,

·         İkaz sistemlerinin kullanımı,

·         Aydınlatma sistemi,

·         Kaçış yolları,

·         İletişim imkânları,

·         Güvenli bölgeler ve güvenlik vanaları,

·         Toplanma noktasında toplanma ve organizasyon, bilgilerini içerir.

Acil durumların / kazaların olma ihtimali risk prosedüründe açıklandığı gibi değerlendirilir. Acil durum planları, önem, kapsam ve oluşma sıklığı/ihtimali dikkate alınarak İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusunun tespit edeceği tarihlerde uygulamaya sokularak etkinliği kontrol edilir.

İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu tarafından belirlenen tatbikat, eğitim ihtiyaçlarına ve eğitim programına kaydedilerek belirlenen sıklıkta, tarihte ve yerde tatbikatlar gerçekleştirilir. Tatbikatların organizasyonu İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu tarafından yapılır.

Tatbikat sonuçları ve görüşleri içeren bir rapor İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu tarafından hazırlanır. Tatbikat sonrası Tesisler Müdürü, İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu tatbikat değerlendirmesini yaparak gerekli kararları alır. Toplantıda:

  • Aksayan uygulamalar,
  • Gereksiz uygulamalar,
  • Başarılı başarısız kişiler,

·          Zamanlama/ Gecikmeler,

tartışılır ve ihtiyaç duyulursa düzeltme / değişiklik /Revizyon ve diğer ihtiyaçlar belirlenir ve toplantı tutanağına kaydedilir.

Her acil durum için acil durum koordinatörü, Ekip başı ve ekibi,  acil durum organizasyonunda açıklanmıştır. Çalışanlar acil durum planlarına uygun hareket ederler. Yürürlükteki iş kanunu, İSG kanunu ve yönetmelikler dikkate alınarak acil durum planı ve aksiyon planları hazırlanmıştır. Zaman içerisinde şartların değişmesi halinde güncellenir. Acil durumlarda toplanma noktasında personelin toplanması ve acil durum koordinatörü tarafından durumun değerlendirilmesi, acil duruma müdahale, personel tahliyesi, yaralılara müdahale, güvenlik önlemleri acil durum koordinatörü sorumluluğunda , eğitimli konusunda eğitilmiş personel tarafından yapılması sağlanır.

3.1- ACİL DURUM KAZA RAPORLARI

Doğu Karasal Akaryakıt Depolama Tesisinde meydana gelen acil durumların sonucunda meydana gelen kayıp ve hasarı raporlamak amacıyla, Kaza raporları hazırlanır.

Kaza raporları, kaza tutanakları, İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu tarafından ve varsa gören kişilerin bilgisi de alınarak hazırlanır. Kazanın oluştuğu tarihi, saati, yeri, bölümünü, tipini, açığa çıkan veya çevreye atılan madde miktarını, hangi ortama atıldığını, vb. bilgileri rapora kayıt edilir.

İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu, meydana gelen kazada, olayın etkilerinin gidermek için uygulanan düzeltici faaliyeti kısacası alınan ilk önlemleri, kazanın meydana gelişinin ana ve varsa yardımcı sebeplerini ve alınmış olan önlemlerle olayın tekrarlanma olasılığını, rapora  kayıt eder ve takip eden ilk İSG-Kuruluna sunar. Acil durumlar kapsamında herhangi bir olay meydana gelirse, gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu, Acil durum koordinatörü ve yardımcısı (acil durum planlarında açıklanmıştır), Bölüm sorumluları takip eden ilk İSG-Kuruluna katılarak bir araya gelir, müdahale esnasında karşılaşılan olaylar değerlendirilip, acil durum planlarının etkinliği tartışılır. Gerektiğinde acil durum planlarında / talimatlarında düzeltmeler yapılması kararlaştırılabilir. Toplantıda alınan kararlar tutanağına kaydedilir.

3.2- ACİL DURUMLARDA İLETİŞİM 

Haber verilecek iç ve dış birimler, harici ve dahili telefonlar , GSM telefon numaraları Acil Durumlar Organizasyon Planında belirtilmiştir. İletişim, Sorumlusu olmaması halinde, iletişim yardımcısı tarafından acil durum koordinatörünün bilgisi dahilinde gerçekleştirilir. Telefon numaralarının bulunduğu Acil Durumlar Organizasyon Planı kolay ulaşılabilecek şekilde, İşletme Amiri ,SEÇ-G Sorumlusu ve Güvenlik biriminde, belirlenen noktalarında asılıdır.