slider image 1
.İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı

 

  

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMAT VE TAAHHÜTNAMESİ

 

Doğu Karasal Depolama ve Dolum Tesisi tarafından yürütülmekte olan Petrol ürünleri  Kapsamında yapılan faaliyetlerde görev yapmaktayım. Çalışmakta olduğum işyerinin Çok Tehlikeli İşlerden olduğunu ve 4857 Sayılı İş Kanununun 77. Maddesi uyarınca, bu işyerinde işveren tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda alınmış olan her türlü önleme uymakla yükümlü olduğumu biliyorum. İşimde eğitimli ve deneyimliyim. İşimden kaynaklanabilecek TEHLİKE ve RİSKLER İş Güvenliği Uzmanı , İşletme Amiri ve SEÇ-G Sorumlusu tarafından tarafıma aktarıldı. Yapacağım iş konusunda gerekli “Oryantasyon Eğitimi” ile bu işyerinden ve işimdem kaynaklanabilecek tehlikelere karşı koruyucu malzemelerimi aldım.

 

              Prosedürler ve Talimatlar doğrultusunda çalışma yapacağımı, güvenlik dışı bir davranışta bulunmayacağımı ve aşağıda belirtilmiş olan genel kurallar ile tesis ve inşaat çalışmaları  boyunca konulacak ilave kurallara uyacağımı, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin uygunsuz davranışlarımın tespiti halinde İş akdimin bildirimsiz ve Tazminatsız fesih edilmesini kabul ve Taahhüt ederim.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLGİLİ GENEL KURALLAR:

 

 1. İşyeri ilan tahtası veya panosuna,  işyerinin muhtelif kısımlarına asılı bulunan veya asılacak olan işçi sağlığı ve iş güvenliği talimatı okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
 2. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm  tedbirlere  tam olarak  uyulacaktır.
 3. İşyeri sorumlu ve ilgilileri tarafından,  zaman zaman tarafınıza bildirilecek yazılı ve sözlü kurallara uyulacaktır.
 4. Şahsınıza verilen  görevi, size  tarif  edildiği   şekilde  yapın,  kendi  işinizde  başka  bir  işe  karışmayın,  amirinizin  verdiği  emirlere  uyun.
 5. Uyarı (ikaz)  levhalarının  yerleri  ilgili  ve  sorumluların  haberi  olmadan  değiştirilmeyecektir.
 6. İşin  gereği  olarak  şahsınıza  verilen  kişisel  koruyucuları,  Örneğin; Baret,  emniyet  kemeri, iş ayakkabısı, çizme,  gözlük vb.  devamlı  olarak  kullanın. Bu malzemeleri  eskitir,  kırar  veya  kaybederseniz  amirinize  haber  vererek ve  izin alarak yenisini alınız. İşinizin  gereği  ve  kendinizin  can  güvenliği  için  çok  lüzumlu  olan  bu  koruyucuları  almadan  işbaşı  yapmayın.
 7. Düşme  ve  kayma  tehlikesi  olan  ve  1,5  metreden  daha  yüksek  kısımlarda  çalışırken  muhakkak  surette paraşüt tipi emniyet kemerinizi  belinize  takın  ve  halatı sağlam  bir  yere  geçirdikten  sonra  kancaya  takın. Güvenlik  kemerinin  halatı kısa  geldiği  taktirde, amirinize bilgi vererek malzemelikten  kendinize halat  alın  ve  bunu güvenlik  kemerinin  kancasına  sıkıca  bağladıktan  ve  ilave  ekidir  halatın  diğer  ucunu  yine  sağlam  bir  yere  tutturduktan  sonra  çalışmaya  başlayın.
 8. Beraber  çalıştığınız  işçi  arkadaşları  ve  işyerinde  çalışan  diğer  işçileri  kazaya  uğratmayacak  şekilde  çalışın.
 9. İşyerinde  çalıştığınız  sürece  sivri  uçları  veya  keskin  kenarları  bulunan  malzeme  ve  artıkları,  gelişi  güzel  almayın  ve  ortalıkta  bulundurmayın.
 10. İşyerinde  çalıştığınız  sürece  kazaya  sebep  olacak  veya  çalışanları  tehlikeli  durumlara  düşürecek  şekilde  malzeme  istif  etmeyin  ve  araçları  gelişi  güzel  yerlere  bırakmayın.
 11. İnşaat  süresince,  betonarme  merdiven  ve  sahanlıkların  boşluk  taraflarına  ahşaptan,  sağlam  şekilde  korkuluk  yapınız. Bu  korkulukları,  esas  korkuluk  yapılıncaya  kadar  sökmeyin.
 12. İnşaatın  veya  işin  yürütümü  sırasında   yapılan  geçitlere  sağlam  şekilde  korkuluk  yapın  ve  bu  korkulukları  geçit  sökülünceye  kadar  sökmeyin.
 13. Tavan  veya  döşemelerdeki  çeşitli  maksatlar  için  bırakılan  boşluk  ve  deliklere  (Örneğin;  Asansör,  aydınlık…….v.s.)  boşluğu  korkuluk  yapın veya  bu  deliklerin  üstlerin  geçici  bir  süre  için  uygun  şekilde  kapatın.Korkuluk  veya  kapakları  işyeri  ilgili  ve  sorumlularının  haberi  ve  izni  olmadan  sökmeyin.
 14. İnşaatın kenarında,  boşluk  veya  delik  civarında  korkuluk  veya  kapak  yok  ise  herhangi  bir  nedenle  gezmeyin,  bulunmayın,  oturmayın,yatmayın ve uyumayın.
 15. İşyerinde bedeni   şaka  yapmayın.
 16. Yürürken  önünüze  bakın.
 17. Girilmesi  yasaklanan  yerlere  girmeyin.
 18. Kuvvetli   rüzgar  alan  kısımlarda  yetkiliyi  ve   iskelenin  kurulmasını  bekleyin. Harici  iskele  kurup  sorumluların  izni  ve  haberi  olmadan  çalışmayın.
 19. İşyerinden  izinsiz ayrılmayın. İşyerinde  misafir,  hemşehri,  akraba  kabul  etmeyin.
 20. Vukua gelecek  en  ufak  bir  iş  kazasını  işyeri  ilgili  ve  sorumlularına  haber  verin.
 21. Güvenliği görmediğiniz hiçbir alanda çalışmayın ve çalışanları uyarın,
 22. Eksik malzeme ile kesinlikle çalışmayın,
 23. İşyerinde tarafınıza tebliğ edilmiş olan tüm talimat vb. belgelere uygun hareket edin,
 24. Sağlık probleminizi işe başlamadan amirinize bildirin,
 25. İşe giriş Sağlık kontrolünde İşyeri Hekimine doğru beyan verin,

 

 

 

         YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR:

 

 1. Acil durumlar ve Yangın ile ilgili işyerinde duyurulmuş olan tüm kurallara uyacağım.
 2. Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde,  sigara içmeyiniz,  ateş yakmayın,  açık alevli cihaz kullanmayın, kaynak yapmayın.
 3. İşyerinde  vukua  gelen  en  küçük  bir  yangın  derhal  sorumlu  ve  ilgililerine  haber  verin  veya  verdirin.
 4. Yağ,  akaryakıt,  boya  veya  organik  tozlar  gibi  parlayıcı  maddelerin  yangınlarında  ve  alçak  gerilim  elektrik  tesislerindeki  yangınlarda  su  kullanmayın.
 5. Parlayıcı  sıvılar,  yağlar  veya  boyalardan  doğacak   yangınlarda,  içinde  köpük,  karbon  tetraklorür,  karbon  dioksit  ve  bikarbonat  tozu  veya   diğer  etkili  madenler  bulunan  yangın  söndürme  cihazlarını  kullanın.
 6. Gerilim  altındaki  elektrik  tesis ve  cihazlarında  çıkan  yangınlarda,  içinde  köpük,  karbon  dioksitli,  bikarbonat  tozlu  veya  benzeri  etkili  diğer  tiplerde  yangın  söndürme  cihazı  kullanın.

 

          ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR:

 

 1. Elektrik   ile  ilgili  arızaları  elektrikçiye  veya  elektrik  servisine  veya  amirinize  haber  verin. 
 2. Sorumlu  ve  salahiyetli  elektrikçiden  başkası  elektrik  işi  ile  ilgili  olarak  uğraşamaz. Yasak  ve  tehlikelidir.
 3. Pano  veya  tabloya  müdahale  edilmesi   için  pano  üzerine  hiçbir  şey  koymayın.
 4. Pano  veya  tablo  çevresine  su  dökmek,  su  sıkmak  kati  surette  yasaktır.
 5. İşyerinin  muhtelif  kısımlarında  bulunan  enerji  nakil  hattına  herhangi  bir  nedenle  yaklaşmayın  ve dokunmayın. Ayrıca  bu  hatlara  demir,  boru  ve   buna  benzer  malzemeleri  yaklaştırmayın  ve dokundurmayın. Ölüm  tehlikesi  vardır.
 6. Hat,  motor,  sigorta ve  diğer  bütün  elektrik  tesis  ve  tesisatlarında  tehlike  mevcuttur. Bu  gibi  yerlerde  yapılacak  işlemler;  Örneğin; Sigorta değişmesi v.s.  ancak  sorumlu  ve  salahiyetli   kişiler  tarafından gerilim   olmadığı  zaman yapılacaktır.
 7. Elektrik tesisatını, aydınlatma  ve  kuvvet  tesislerini  ancak  sorumlu ve  salahiyetli  elektrikçi  yapabilir. Bakım,  onarım,  lamba  takılması  veya  değiştirilmesi,  şalter  ancak  sorumlu  ve  salahiyetli  elektrikçi  tarafından  yapılabilir.Yetkisiz  kimseler  kati  surette  bu  işlerle  uğraşamazlar.
 8. Sorumlu ve salahiyetli  kişiler  tarafından  kontrol  edilmeyen  topraklamayı  kullanmayın. Topraklamaya  dokunmayın.
 9. Şalteri  devreden  çıkarın  sonra  fişi  çekin  veya  sokun.
 10. Yer  altındaki  elektrik  kablolarına,  boru  veya  kazık  çakmak  veyahut  başka  bir  işlem  yapmak  kati  surette  yasaktır. Ölüm  tehlikesi  vardır.

 

 1. Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:

Ø  Elektrikli  aleti  kullanmadan  önce  kontrol  edin.

Ø  Güvenlik  topraklaması  arızalı  olan  aleti  kullanma.

Ø  Dar  ve  rutubetli  yerlerde  küçük  gerilimle  (42  Volt)  çalış.

Ø  Hareketli  ve  döner  kısımları  korunmamış  alet  kullanma.

Ø  Elektrikli  alet  ile  parlayıcı  veya  patlayıcı  ortamda  çalışma.

 

 

 1. Elektrik tesislerinde yapılacak çalışmalar ile ilgili kurallar.

Ø  Şalteri serbestçe  açın. (Bıçaklı şalterlerde bir önceki şalter açılacaktır.)

Ø  Şalterin  devreye  girmemesi  için  gerekli  güvenlik  tedbirlerini  alın.

Ø  Gerilim  kontrolu  yapın  ve  gerilim  olmadığına emin  olun.

Ø  Topraklayın  ve  kısa devre  yapın.

Ø  Gerilim  altındaki  kısımların  veya  bölmelerin  kapaklarını  kapatın.

Ø  İşiniz  bittikten  sonra,  gerilim  verileceği  zaman  yukarıda  açıklanan  işlemleri  tersten  başlayarak  yapın.

Ø  Yukarıda açıklanan  işlemleri  sorumlu  ve  salahiyetli  elektrikçiler  yapacaktır.

 

İşyeri  tarafından  tutanak  halinde  hazırlanan  “İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimat Ve Taahhütnamesini”  okudum. Bir  suretini  aldım,  diğer  suretini  de özlük dosyama konulmak üzere  işyerine  verdim. Talimat ve taahhütnamede  açıklanan  kurallara  uyacağımı   beyan  ve  kabul  ederim. İşbu  talimat ve taahhütnameyi  tam  sıhhatte  olarak,  kendi  rızamla  isteyerek  ve  bilerek  imzaladım.